ZŠ a MŠ Budeč, u Dačic

Jídelna

Základní škola a Mateřská škola Budeč


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů
2.1. Žáci mají právo
2.2. Žáci jsou povinni
2.3. Zákonní zástupci žáků mají právo
2.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni
2.5. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně:
3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
3.1. Účastníci stravování
3.2. Provoz školní jídelny
3.3. Cena stravného a platby
3.4. Vnitřní režim školní jídelny
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 

1. Úvodní ustanovení
   Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
   Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění.
   Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a zásad závodního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy.
Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce na chodbě školy nebo na webových stránkách školy.
   Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny, na nástěnce na chodbě školy a na webových stránkách školy.

 

2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů
2.1. Žáci mají právo
a) na stravování ve ŠJ.
b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
c) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami.
d) vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím třídních učitelů nebo zákonných zástupců.
2.2. Žáci jsou povinni
a) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními předpisy ŠJ a školním řádem.
b) dodržovat vnitřní řád ŠJ, školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
c) umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu.
d) zamezovat plýtvání s potravinami.
e) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob. Neubližují ostatním. Případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit.
2.3. Zákonní zástupci žáků mají právo
a) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitele školy.
b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole.
2.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni
a) nahlásit odebírání obědů žákem/dítětem
b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska.
c) včas uhradit náklady na školní stravování.
d) dodržovat termín odhlašování obědů.
e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.
2.5. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně:
a) Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.
b) Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení vnitřního řádu ŠJ (i školního řádu), v případě zvláště hrubých slovních a fyzických útoků vůči pracovníkům nebo žákům oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství nejpozději do následujícího pracovního dne poté, co se o takovém útoku dozvěděla.
c) Dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
3.1. Účastníci stravování:
a) ŠJ především zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.
b) V případě opakovaného nedodržování Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.
3.2. Provoz školní jídelny:
a) Provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:00-14:30 hodin.
b) Doba výdeje stravy je v rozmezí 11:15-13:00 hodin.
c) Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem.
Tvorba a používání FKSP v daném kalendářním roce.
d) Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Ovoce a balené moučníky si mohou strávníci odnášet mimo ŠJ. Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
e) Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.
f) Odhlášky a přihlášky se v pracovní dny provádějí nejpozději den předem do 13:00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí u vedoucí ŠJ, učitelky MŠ nebo ředitele školy (osobně nebo telefonicky).

g) Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhé dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.
h) Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce na chodbě školy a také na internetu. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.
i) Školní jídelna vaří jedno jídlo.

3.3. Cena stravného a platby
a) Cena oběda je:
Mateřská škola:

Do 6 let: přesnídávka 12 Kč, oběd 25 Kč, svačina 10 Kč = celkem 47 Kč

Dopolední stravování (přesnídávka a oběd) = 37 Kč
Od 7 let: přesnídávka 13 Kč, oběd 28 Kč, svačina 10 Kč = celkem 51 Kč

Dopolední stravování (přesnídávka a oběd) = 41 Kč

Základní škola
7-10 let: 35 Kč
11-14 let: 38 Kč

Dospělí: 38 Kč

Cizí strávníci: 68 Kč
Strávníci jsou zařazení do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Pokud dítě chybí déle než jeden den a nemá odhlášený oběd, připočítává se mu při vyúčtování 30 Kč za každý oběd.
b) Záloha na začátku školního roku (k 15. září) činí 500 Kč. Další stravné se platí zpětně 15. dne za uplynulý měsíc. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit dlužnou částku. Nový strávník platí první platbu předem zálohou 500 Kč.
c) Způsob úhrady:
− příkazem k inkasu
− v hotovosti u ředitele školy
d) Pokud žák ukončuje na škole vzdělávání, je přebytek vrácen v hotovosti nebo na účet.
3.4. Vnitřní režim školní jídelny
a) Strava se vydává žákovi, pokud se daný den zúčastnil vzdělávání ve škole. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.
b) Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího poslední hodiny dopoledního vyučování. Do prostoru školní jídelny vstupují dle pokynů vyučujícího.
c) Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně.

d) Žáci se po příchodu do ŠJ řadí dle pořadí příchodu. Po odebrání hlavního jídla si sami nebo s pomocí pedagogického dohledu nalévají nápoje. Po jídle odnášejí použité nádobí do odkládacího okénka.
e) Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.
f) Strávníci - zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny (na závodní stravování ve ŠJ nemají zaměstnanci nárok při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin).

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:
a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.
b) Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.
c) Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
d) Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled.
e) Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit řediteli školy veškeré závady na zařízení
4.2. Postup pro informování o úrazu:
a) Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
b) Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc
a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven k lékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.
4.3. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole:
a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.
b) Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s vedením školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu a užívání návykových látek; při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny.
a) Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.
b) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny; dbá na čistotu.
c) Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.
d) Zjištění poškození majetku ŠJ žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu.

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 25. dubna 2023.

Vítězslav Jindra, ředitel školy

Emílie Nováčková, vedoucí školní jídelny

 

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 4. 2024
zataženo 7 °C 1 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 11/0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:69
TÝDEN:117
CELKEM:341991